Agenda

2022

14. Januar Generalversammlung Bëschrued
5. Februar Micky Maus Bal Groussbus
1. Mee Hämmelsmarsch Heeschpelt
8. Mee Kommioun Wal
28. Mee Hämmelsmarsch Wal
4. Juni Hämmelsmarsch Groussbus
5. Juni Kiermes Groussbus
7. Juni Sprangprëssioun?? Iechternach
19. Juni  Nuit des Sports Groussbus
22. Juni Nationalfeierdag Groussbus
23. Juni Nationalfeierdag Wal
9. Juli Hämmelsmarsch Gréiwels
24. September Hämmelsmarsch Kéiber
16. Oktober Commémoratiounsdag Groussbus/Wal
22. Oktober Hämmelsmarsch Bëschrued
13. November Hämmelsmarsch Brattert/Randschelt
3. Dezember Adventsmaart Randschelt
11. Dezember Krëschtconcert Groussbus